Ders İçerikleri

 

Dersin Adı

İngilizce Adı

T U K

Dersin İçeriği

Eğitim Araştırmalarında Nicel ve Nitel Yaklaşımlar Quantitative and Qualitative Approaches In Educational Research 3 0 3 Eğitim araştırmalarında nicel yaklaşımlar, nitel araştırmanın tanımı, gerekliliği, problem durumun belirlenmesi, ilgili desenler; nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri: Görüşme, gözlem, doküman analizi, alan notları; veri analiz ve değerlendirme basamakları, araştırma önerisi hazırlama ve önerilerin sunumu.
Araştırma ve Öğretim Sürecinde Değerlendirme Assessment during researh and teaching processs 3 0 3 Öğrenme ve öğretim sürecinde kullanılan geleneksel ve alternatif değerlendirme yöntemleri, araştırma sürecinde kullanılan değerlendirme yöntemleri, ölçek hazırlama, geçerlik ve güvenirlik kavramları, veri toplama araçları ve değerlendirme yöntemleri.
Araştırma Raporu Planlama, Yazma ve Yayınlama Planning, Writing and Publication of Research Report 3 0 3 Eleştirel ve araştırma raporlarını planlama, yazabilme ve değerlendirme becerilerini geliştirme. Düzenleme ve düzeltme becerileri edinme. Etkin okuma becerileri kazanma. Akademik yazım kurallarını öğrenme. Bilimsel araştırma raporlarının yayınlanma süreçlerini bilme. 
Fen Eğitiminde Proje Geliştirme Project Development in Science Education 3 0 3 Fen eğitiminde proje nasıl hazırlanır? Proje örneklerinin incelenmesi, proje için bilgi toplama, projenin tanımlanması, projenin yürütülmesi, projenin değerlendirilmesi 
Fen Öğretiminde Güncel Yönelimler Current Trends in Science Education 3 0 3 Fen eğitiminde güncel yönelimler, fen eğitiminde karşılaşılan en temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler, fen eğitimi üzerine yurt içi ve yurt dışı araştırmaların incelenmesi.
Fen Eğitiminde Kaynak Analizi Source analysis in science education 3 0 3 İlköğretim fen ve teknoloji derslerinde kullanılabilecek kaynakların eleştirel bir bakış açısıyla, akademik ve teknik olarak nasıl incelenmesi.
Biyoloji Konularında Etkinlik Tasarlama Designing Efficiency in Biology Subjects 3 0 3 Etkinliğe dayalı biyoloji öğretimi, değişik teknolojiler (bilgisayar, model vb.) kullanarak çeşitli biyoloji konuları üzerine etkinlikler hazırlama, uygulama ve geliştirme.
Fen Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme Design and development of science experiments 3 0 3 Ders süresince mevcut fen deneylerinin araştırma, daha sonra mevcut uygulamalar ışığında, yeni deneyler tasarlayıp geliştirme.
Fen Eğitiminde Çevre The Environment of Science Education 3 0 3 Çevre biliminin temel kavramları, büyük ekosistemler, besin zinciri, ekolojik etki, ekolojik sorunlar, çevre konusundaki akademik çalışmalar 
Kavramsal Değişim Modelleri Conceptual Change Models 3 0 3 Bu derste kavramsal değişim, kavramsal değişim süreci ve kavramsal değişim modelleri ayrıntılı olarak incelenir ve fen eğitiminde bir kavram üzerinde uygulanır.
Bilimsel Araştırmalarda İstatistik Statistics for Scientific Research 3 0 3 İstatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar (SPSS, SAS vs)  ile veri analizi ve alternatif programlar 
Fen Bilimleri Eğitiminde Kavram Yanılgıları Misconceptions in Science Education 3 0 3 Öğrencilerde kavram yanılgılarını belirlemede kullanılan yöntemler: Testler, Kavram Haritaları, POE, Mülakat, Çizimler, Talih Çizgileri, Kelime İlişkilendirme 
Fen Eğitiminde Kaynaştırma Inclusive science classrooms 3 0 3 Özel eğitim gereksinimli çocuğun tanımı ve özellikleri / Fen öğretiminde farklılıkların farkındalık / Otizm tanımı ve otistik belirtiler gösteren çocukların özellikleri / Otizmli bireylerin öğrenmesi ve materyal kullanımı / Farklılıklara ait fen öğretimi materyali hazırlama ve uygulama.
Öğrenme ve Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Learning and Teaching Teories and Approaches 3 0 3 Öğretme ve Öğrenme teori ve yaklaşımları 
Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamları Technology based learning 3 0 3 Dersin amacı öğrencilerin teknoloji tabanlı öğrenme konusunda açıklamalar yapabilme ve çeşitli konularda teknoloji destekli öğrenme ortamları hazırlayabilmelerine ayrıca fen öğrenme ve öğretmeye adaptasyonunu sağlamalarına yardımcı olmaktır. Öğrenme teknolojilerinin kullanıldığı, açıklandığı, test edildiği, değerlendirildiği ders ortamının sağlanması amaçlanmaktadır.
Fen Eğitiminde Biyoloji Biology In Science Education 3 0 3 Biyoloji öğretiminde karşılaşılan en temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler, biyoloji öğretimi üzerine yurt içi ve yırt dışı araştırmaların incelenmesi.
Fen Eğitiminde Kimya Chemistry In Science Education 3 0 3 Kimya öğretiminde karşılaşılan en temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler, kimya öğretimi üzerine yurt içi ve yırt dışı araştırmaların incelenmesi.
Fen Eğitiminde Fizik Physics In Science Education 3 0 3 Fizik öğretiminde karşılaşılan en temel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözümler, fizik öğretimi üzerine yurt içi ve yurt dışı araştırmaların incelenmesi.