Ders İçerikleri

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ

DERS İÇERİKLERİ

Genel Fizik I (4-0-4)

Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti. Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Fizik ilkeleri; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Mühendislik için Fizik1; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Genel Fizik Lab. (0-2-1)

Sabit Süratli Hareket, Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini ve Kaldırma Kuvveti, Katılarda ve Sıvılarda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, Eğik Düzlem ve İşin Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, İki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Katı ve Sıvı basıncı, Basit Sarkaç.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Laboratuar Kılavuzu 1 Fizik ilkeleri; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Mühendislik için Fizik1; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Genel Kimya I (4-0-4)

Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlamlı sayılar, maddenin özellikleri, sınıflandırılması. Atom ve Atomun Elektron Yapısı: Atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı. Kimyasal Bileşikler: Periyodik çizelgeye giriş, bileşik çeşitleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal eşitlikler, asit-baz reaksiyonları, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları. Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal Bileşikler:bileşiklerin oluşumu (hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi), formülleri, çeşitleri ve özellikleri. Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Mortimer, C.E. (2003). Modern Üniversite Kimyası (Çeviri: Altınata, T. vd.). İstanbul: Çaglayan Yayıncılık.

Petrucci, R.H. ve Harwood, W.S. (1994). Genel Kimya. (Çeviri: Uyar, T. vd.). Ankara: Palme Yayıncılık.

Genel Kimya Lab I (0-2-1)

Kimya Laboratuarında Çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuarında bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyi ve konuya özgü kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Somer, G. (1995). Genel Kimya Deneyleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi.

Genel Matematik I (4-0-4)

Sayılar:, sayı sistemleri ve özellikleri, tümevarım ilkesi, aralık, mutlak değer. Bağıntı: Sıralı ikililer, kartezyen çarpım, bağıntı tanımı, bağıntının özellikleri, ters bağıntı, denklik bağıntısı, sıralama bağıntısı. Fonksiyon: Fonksiyon tanımı, özellikleri, Fonksiyon türleri, ters fonksiyon, fonksiyonların bileşkesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar. Limit: Bir değişkenin limiti, fonksiyonlarda limit, trigonometrik fonksiyonların limiti. Süreklilik: Süreklilik tanımı, sağdan ve soldan süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri, süreklilik türleri. Türev: Türev tanımı, türevin geometrik yorumu, türev alma kuralları, yüksek mertebeden türevler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

-Süray S., Umumi Matematik, C1, Çaglayan Kitabevi, Istanbul, 1974.

- Kamali M., Kadıoglu E., Genel Matematik, Erzurum, 2005

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0-2)

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Prof. Dr. Refik Turan, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Prof.Dr. Azmi Süslü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi.,I.II

Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2)

Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Yazılı Ve Sözlü Anlatım Şerif Aktaş, Osman Gündüz Yazılı Anlatım Hüseyin Ağca

Sözlü Ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri Yavuz Bayram

İyi Ve Doğru Yazma Usulleri F. Abdullah Tansel

Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3)

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Şişman, Mehmet (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegema. Karip, Emin (Ed.) (2007).

Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegema

Genel Fizik II (4-0-4)

Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları. Gauss Yasası. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Fizik Ilkeleri 2; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Muhendislik Icin Fizik 2; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Genel Fizik Lab II (0-2-1)

Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo .

Kaynak Ders Kitap(lar)

Laboratuar Kılavuzu-II

Fizik Ilkeleri 2; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Muhendislik Icin Fizik 2; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu (Palme Yayıncılık)

Genel Kimya II (4-0-4)

Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavramı, Brönsted-Lowry kavramı, kuvvetli ve zayıf asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonları ve hidroliz. Çözünürlük ve Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarpımı sabiti, çökelme. Baş Grup Elementleri I Metaller: Alkali metaller, toprak alkali metaller. Baş Grup Elementleri II Ametaller: Soy gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Mortimer, C.E. (2003). Modern Üniversite Kimyası. (Çeviri: Altınata, T. vd.). İstanbul: Çağlayan Yayıncılık.

Petrucci, R.H. ve Harwood, W.S. (1994). Genel Kimya. (Çeviri: Uyar, T. vd.).Ankara: Palme Yayıncılık.

Genel Kimya Lab II (0-2-1)

4. ve 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim programında yer alan dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyine ve konuya uygun kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Mortimer, C.E. (2003). Modern Üniversite Kimyası. (Çeviri: Altınata, T. vd.). İstanbul: Çağlayan Yayıncılık.

Petrucci, R.H. ve Harwood, W.S. (1994). Genel Kimya. (Çeviri: Uyar, T. vd.).Ankara: Palme Yayıncılık.

Genel Matematik II (4-0-4)

Türevin geometrik uygulamaları: Maximum-minimum problemleri, üstel belirsizlikler, grafik çizimleri, diferansiyel denklemler. Belirsiz İntegral: Belirsiz integral tanımı, değişkenlere ayrılabilir integral, kısmi integral, basit kesirlere ayırarak integral alma, trigonometrik fonksiyonların integrali, irrasyonel fonksiyonların integrali. Belirli İntegral: Belirli integralin özellikleri, alan ve hacim hesabı, yay uzunluğu, has olmayan integraller.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Süray S., Umumi Matematik, C1, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1974.

Kamali M., Kadıoglu E., Genel Matematik, Erzurum, 2005

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2)

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Prof.Dr.Refik Turan., Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi, Prof.Dr.Azmi Süslü.,Türkiye Cumhuriyeti

Tarihi.,I.II

Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2)

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Yazılı ve Sözlü Anlatım Şerif Aktaş, Osman Gündüz

Sözlü Anlatım Hüseyin Ağca

Sözlü Ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri Yavuz Bayram

Konuşma Eğitimi Suat Taşer

Okuma Sanatı Emin Özdemir

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

Kaynak Ders Kitap(lar)

Özbay, Y., 2002. Gelişim ve Öğrenme. Trabzon

Senemoğlu, N., 2003,Gelisim ve Öğrenme. Gazi Kitapevi

Ataman, A., 2003. Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. Gündüz Yayıncılık.

Selçuk, Z., 2003. Gelişim Öğrenme. Nobel Yayıncılık. Ankara

Genel Biyoloji I (4-0-4)

Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar. Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler), Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar) Tür Kavramı ve Taksonomik Yapılar. Virüsler. Moneralar. Protistalar. Mantarlar. Bitkilerin yapısı ve özellikleri. Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve Kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku. Bitkisel Organlar ve Yapıları: Vegetatif organlar, Generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme. Hayvanların sınıflandırılması: Hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi).

Kaynak Ders Kitap(lar)

Keton WT., Gould JL. Biological Science. (Çeviri Ed. Demirsoy A., Türkan _) 5. Baskı,1999, Palme Yayıncılık, Ankara

Genel Biyoloji Lab I (0-2-1)

Temel laboratuar kullanım teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tanıtılması, kullanımı, Hücre yapısının incelenmesi. Osmoz, difüzyon olaylarının gözlenmesi, bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, karşılaştırılması. Hücre bölünmesi ve safhalarının incelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokuların incelenmesi. Bitkinin gelişim safhalarının incelenmesi. Çiçekli bitkilerin kısımlarının incelenmesi.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Keton WT., Gould JL. Biological Science. (Çeviri Ed. Demirsoy A., Türkan _) 5. Baskı,1999, Palme Yayıncılık, Ankara

Genel Fizik III (2-0-2)

Termodinamik: Isı ve sıcaklık, Maddenin ısısal özellikleri (Öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), Termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik Optik: Işığın yapısı, hızı ve kaynakları, yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler. Dalga Optiği: Girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma. Optik Araçlar: Büyüteç, Gözlük, Mikroskop, Tepegöz, Projeksiyon, Dürbün, Teleskop, Fotoğraf Makinesi, Prizma spektrometresi. Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı. AC Devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik Dalgalar: Elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek Fiziği: Bağlanma enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonları (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

-Omurgasız laboratuar kılavuzu, Özkan Muhlüs, 2002, Atatürk Üniversitesi

Genel Fizik III Lab. (0-2-1)

Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 4. – 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Temel elektrik deney kılavuzu

Fizik Ilkeleri 2; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Muhendislik Icin Fizik 2; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Genel Kimya III (Analitik Kimya ) (2-2-3)

Analitik kimyanın tanımı ve amacı, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması, çözeltiler, çözücüler, çözünenler, çözünürlük, çözelti konsantrasyonları, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralleşme, kompleksleşme, redoks. Kimyasal denge, Homojen, heterojen denge reaksiyonları, Asitler-bazlar: zayıf asit-zayıf baz, kuvvetli asit-kuvvetli baz, monoasit-monobaz, poliprotik asitler, pH ve pOH, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, susuz ortam titrasyonları, kompleksometrik analiz, kimyasal analizde hatalar, enstrumental analiz yöntemleri.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Skoog, D.A., West, D.M. ve Holler, F.J. (1996). Analitik Kimyanın Temelleri (Fundamentals of Analytical Chemistry) (Çeviri: Köseoglu, F. Vd.). Ankara: Bilim Yayıncılık.

Bilgisayar I (2-2-3)

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Bilgisayar I, Güneş, Bilal, EDM Özel Eğitim Hizmetleri Yayıncılık, 2007

Yabancı Dil I (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Çakır, A.Vahit. (2005).Full Steam Ahead..Ankara: Gündüz Yayıncılık.

Soars John & Liz.(1998). Headway. Oxford: Oxford Universty. Pres ABBS,

Brian ;FREEBAIRN,Ingrid (1982). Opening Strategies 1. Longman

Öğretim ilke ve Yöntemleri (3-0-3)

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Kaynak Ders Kitap(lar)

• Açıkgöz, Kamile Ün. (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme. _zmir: Kanyılmaz Matbaası.

• Bilen, M. (1998). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Takau Matbaası.

• Demirel, Özcan. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayın No: 11.

• Fidan, Nurettin. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık

• Gültekin, M. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Eskişehir: AFÖ Yayınları.

• Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem Matbaacılık.

• Sönmez, Veysel (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 4. Baskı. Ankara, Adım Yayıncılık.

• Arslan, Mehmet. (2007). Öğretim İlke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

• Küçükahmet, Leyla. (1994). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.

• Sönmez, Veysel. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Genel Biyoloji II (4-0-4)

Canlılar arasında –doğada enerji akışı, diğer canlı sistemlerde enerji akışı: Hücre solunumu nasıl gerçekleştiği, solunumla elde edilen enerjinin nerelerde kullanıldığının araştırılması ve incelenmesi. Bitkilerde fotosentez ve havyalardaki solunum ile karşılaştırılması. Hayvanlarda dokular ve özellikleri: Doku çeşitleri, görevleri ve çalışma özellikleri. Hayvanlarda üreme, döllenme ve gelişme: Üremenin önemi, döllenme çeşitleri, embriyolojik gelişim evreleri, farklı hayvan türlerinde gelişim süreçleri. Hayvanlarda beslenme ve sindirim: Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması ve yaşadıkları ortamların incelenmesi, beslenme biçimlerine göre sindirim sistemi farklılıkları. Hayvanlarda solunum: Solunum çeşitleri, solunum özelliklerine göre hayvanların karşılaştırılması ve yaşadıkları ortam özelliklerinin incelenmesi. Hayvanlarda boşaltım sistemi: Boşaltım organlarının gelişim evreleri, aralarındaki farklılıklar ve boşaltım ürünlerinin karşılaştırılması. Hayvanlarda dolaşım sistemi: Kalp, damar ve kan yapılarının incelenmesi, açık ve kapalı dolaşım sistemine sahip hayvanların karşılaştırılması. Hayvanlarda sinir sistemi: Sinir sistemini oluşturan yapıların incelenmesi, hayvan sınıflarına göre aralarındaki farklılıkların karşılaştırılması. Homeostasis (İç denge): Vücudun dış ortamla uyum içinde olabilmesinde ve dışarıdan gelen çeşitli uyaranlara karşı iç dengenin sağlanmasında görev alan yapıların fizyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi

Kaynak Ders Kitap(lar)

Keton WT., Gould JL. Biological Science. (Çeviri Ed. Demirsoy A., Türkan) 5. Baskı, 1999, Palme

Yayıncılık, Ankara

Junqueira LC, Carnerio J, Kelly RO. Basic Histology, 7. Baskı (Çeviri Ed. Aytekin Y).Barıs Kitabevi,

Örünç Ofset, 1993, İstanbul

Akay MT. Genel Histoloji, 5. Baskı, Palme Yayıncılık, 2001, Ankara.

Genel Biyoloji Lab II (0-2-1)

Bitkilerde fotosentez olayının, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canlıların ve dokuların incelenmesi, farklı doku örneklerinin karşılaştırılması. Canlıların laboratuar ortamında yetiştirilmesi, canlıların embriyonik gelişim evrelerinin incelenmesi (kurbağa, civciv). Canlılarda solunum olayının gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplarının tespiti. Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Botanik Laboratuar Klavuzu, Z. Altuner, Gaziosmanpasa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994,

Tokat.

Modern Fiziğe Giriş (2-0-2)

Atomun Yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik:, Zamanda,  boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, Belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Fizik Ilkeleri 2; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Mühendislik İçin Fizik 2; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu (Palme Yayıncılık)

Genel Kimya IV( Organik Kimya) (2-0-2)

Organik kimyaya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, elektronegativite ve dipoller. Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yapısal formül, izomeri, radikal kavramı, Organik moleküller: molekül formüllerin yazılması ve tayini. Alkanlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Alkenler-Alkinler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aromatik bileşikler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aldehitler ve Ketonlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Karboksilli asitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aminler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Yağlar, proteinler, DNA yapısı, polimerler.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Griffin, R.W. (1982). Modern Organic Chemistry. London: McGraw.

Okay, G. (1989). Organik Kimya. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

Bilgisayar II (2-2-3)

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

Kaynak Ders Kitap(lar)

Using information technology effectively in teaching and learning : studies in pre-service and in service teacher education / edited by Bridget Somekh and Niki Davis, London : Routledge, 1997. Web-based learning and teaching technologies : opportunities and challenges / edited by Anil Aggarwal, Hershey, PA : Idea Group Pub., 2000

Güncel makaleler

Yabancı Dil II (3-0-3)

Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

Kaynak Ders Kitap(lar)

ÇAKIR, A.Vahit. (2005).Full Steam Ahead..Ankara: Gündüz Yayıncılık.

Soars John& Liz.(1998). Headway. Oxford: Oxford Universty. Pres ABBS,

Brian ; FREEBAIRN,Ingrid (1982). Opening Strategies 1. Longman

Fen - Teknoloji Programı ve Planlama (3-0-3)

Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel yaklaşımlar, program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması; ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve 4. – 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi.

Kaynak ders Kitap(lar)

MEB (2005). 6-8. sınıflar müfredat kitabı.

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (2-0-2)

Anatomi ve fizyolojinin tanımı, Vücudun anatomik düzlem ve eksenleri, Organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, dişi üreme sistemi ve mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo gelişim süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organları.

Kaynak ders Kitap(lar)

Ali Demirsoy; Yasamın Temel Kuralları Cilt I/Kısım II, Hacettepe Üniversitesi, Yayınları A/53 Ankara 1985.

M. Tahir Hatipoglu; Anatomi ve Fizyoloji, Hatipoglu Basımevi , Ankara 2001.

Ganong, W. F. (1997). Review of Medical Physiology. Eighteenth Edition. Appleton and Lange,

Stamford, CT, A.B.D.

Guyton and Hall (1996). Tıbbi Fizyoloji. Dokuzuncu Edisyon, Nobel Tıp Kitapevleri, _stanbul.

Ahmet Noyan; Yasamda ve Hekimlikte Fizyoloji, Meteksan Anonim Sirketi.2000 Ankara

Temel Histoloji; L. Carlos Jungueria, Jose Carneiro, Robert O. Kelley, Barıs Kitapevi _stanbul, 1993.

Fizikte Özel Konular (2-0-2)

Yarıiletkenler: Diyot, transistör, güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler. Superiletkenler ve kullanım alanları. X-Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemler, Nanoteknoloji. Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR, Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları.

Kaynak ders Kitap(lar)

Fizik İlkeleri 2; Frederick Bueche, David A. Jerde; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoglu (Palme Yayıncılık)

Fen ve Mühendislik İçin Fizik 2; Raymond A. Serway, Robert J. Beichner; Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu (Palme Yayıncılık)

Kimyada Özel Konular (2-0-2)

Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf kimyası. Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedavisi ve kimya (Kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, Kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, Kimyasal kirlilik, Nükleer Enerji

Kaynak ders Kitap(lar)

Atasoy, B. (2002). Fen Öğrenimi ve Öğretimi. Ankara: Gündüz.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Büyüköztürk, S. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A.

İstatistik (2-0-2)

İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif, korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.

Kaynak ders Kitap(lar)

Büyüköztürk, S. (2002). Veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum.

Ankara: PegemA Yayınları.

Gravetter, F.J., & Wallnau, L.B. (2004). Statistics for the behavioral sciences (6 ed.). Pacific Grove, CA:

Wadsworth/Thompson Learning.

Köklü, N., Büyüköztürk, S., & Bökeoğlu, Ö. Ç. (2006). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: PegemA Yayıncılık

Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2)

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Kaynak ders Kitap(lar)

Frankel, J. R.& Wallen, N.E.(2000)How to design and evaluate research in education.New

York,NY:McGraw-Hill, Inc.

Karasar, N. (1996). Arastırmalarda rapor hazırlama (8. Baskı). Ankara: 3A Arastırma, Egitim,

Danısmanlık Ltd. Sti.

Karasar, N. (1996). Bilimsel arastırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler (7 Baskı). Ankara: 3A

Arastırma, Egitim, Danısmanlık Ltd. Sti.

Türk Eğitim Tarihi (2-0-2)

Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.

Kaynak ders Kitap(lar)

Akyüz, Yahya. (2009). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 2000-M.S. 2009). Ankara: PegemA Yay. • Koçer, H.

A. (1967). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi (1848 – 1967). Ankara: MEB. • Korkut, H.(1984).

Türk Üniversiteleri ve Üniversite Araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Yay. • T.C. Millî Eğitim

Bakanlığı (1998). Cumhuriyetin 75. Yılında Yüksek Öğretim. Ankara: MEB. • Millî Eğitim Bakanlığı

(1983). Cumhuriyet Döneminde Eğitim. İstanbul: MEB. • Millî Eğitim Bakanlığı (1941). Türkiye Maarif

Tarihi (1939–1943). İstanbul: Osman Bey Matbaası. • Öksüzoğlu, F. (2003). Toplumsal Tarih. “Yurt

Dışında Öğretmen Yetiştirme Çabaları, Cumhuriyetin İlanından Sonra”. 109, s. 28–34. • Öztürk, Cemil

(1998). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yay.

• Öztürk, Cemil (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu

Basımevi. • Tekeli, İ. ve Selim İ. (1993). Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin

Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: TTK • Tutsak, S. (2002). İzmir’de Eğitim ve Eğitimciler (1850 – 1950)

Ankara: Kültür Bakanlığı Yay

Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I (2-2-3)

Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı: Laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynakları, hata hesaplamaları. Deney çalışma yaprakları ve deney raporu: çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, deney tasarlama ve geliştirme. Laboratuarda ölçme ve değerlendirme: değerlendirme yöntemleri ve araçları. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik, kimya, biyoloji konularında kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler.

Kaynak ders Kitap(lar)

Aydoğdu, M. vd. (2004). Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayınları.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3)

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

Kaynak ders Kitap(lar)

Demirel, Ö, & Seferoğlu S. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegema.

Kaya, Z. (2005) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: PegemA.

Yalın, H., (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel.

Yanpar, T., & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı.

Genetik ve Biyoteknoloji (2-0-2)

Genetik biyoteknolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Modern Genetik Biliminin Doğuşu: Mendel kuramları, çaprazlamalar, mendel kuramından sapmalar. Sitoplazmik kalıtım. Doğal seleksiyon, adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyoloji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. İnsan genetiği ve genetik hastalıklar. Gen mühendisliğinin topluma bilime ve teknolojiye sağladığı olanaklar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma metabolizması, bitki-hayvan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentasyon teknolojisi, biyoteknolojide temel işlemler. Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayası, tek hücre proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanması, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi.

Kaynak ders Kitap(lar)

Genetik Kavramlar, Klug, W.S.